top of page
Mosasaurusfilm banner 2022.jpg

A Storytelling Company

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 ONDERWERP
 
De productie zal worden gemaakt op basis van een ontwerp/scenario dat door de producent aan de opdrachtgever zal worden voorgelegd. Met de productie zal niet worden begonnen dan nadat de opdrachtgever aan de producent te kennen heeft gegeven met het voorgelegde ontwerp/scenario akkoord te gaan. Tijdens de productie zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever op wezenlijke punten geen wijzigingen in het goedgekeurde ontwerp/scenario worden aangebracht.
 
Art. 2 GOEDKEURING
 
De producent verplicht zich de goedkeuring van de opdrachtgever te verzoeken, welke goedkeuring hem door de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, in de volgende stadia:
 
a. na vertoning van de werkkopie;
b. na vertoning van het vertoning gerede product.
 
Art. 3 WERKKOPIE
 
Na vertoning van de werkkopie aan de opdrachtgever zal de producent niet aan verdere afwerking van de productie beginnen dan nadat de goedkeuring van de opdrachtgever is verkregen. Deze zal geacht worden te zijn verkregen indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk door de producent in de gelegenheid is gesteld de werkkopie te bezichtigen, aan de producent schriftelijk heeft meegedeeld welke wijzigingen hij wenst te zien aangebracht. Na het aanbrengen van de verlangde wijzigingen zal andermaal de goedkeuring van de opdrachtgever worden gevraagd waarop het voorafgaande mutatis mutandis van toepassing is.
 
Art. 4 OPLEVERING
 
1. De producent is gehouden tot oplevering van de productie vóór of op de overeengekomen datum.
 
2. De oplevering van de productie vindt plaats doordat (eventueel na het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in artikel 5 onder b) de producent een vertoninggereed product voor bezichtiging beschikbaar houdt en daarvan de opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt, met het verzoek de productie goed te keuren.
 
3. Mocht, onverhinderd het bepaalde in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden, door overmacht of vertraging door oorzaken die niet aan de zijde van de producent zijn gelegen, de overeengekomen opleveringsdatum niet kunnen worden aangehouden, dan zal dit onmiddellijk na het bekend worden schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. Vervolgens zal in overleg een nieuwe datum worden overeengekomen, waarbij er door partijen steeds naar zal worden gestreefd oplevering zo spoedig mogelijk na de oorspronkelijke datum te laten plaatsvinden.
 
Art. 5 WIJZIGINGEN IN DE PRODUCTIE
 
De producent verbindt zich die wijzigingen in de productie aan te brengen, welke de opdrachtgever redelijkerwijs mocht verlangen.
 
De kosten van deze wijziging(en) zullen worden gedragen door:
 
a. de opdrachtgever, indien de wijzigingen vereist zijn als gevolg van de wens van de opdrachtgever, wezenlijk af te wijken van het door hem eerder goedgekeurde ontwerp/scenario of van de door hem eerder goedgekeurde werkkopie, of indien de opdrachtgever na het verstrijken van de in artikel 3 overeengekomen termijn alsnog wijzigingen wenst die extra kosten veroorzaken. Hetzelfde geldt voor eventueel gewenste wijzigingen in het vertoninggerede product als bedoeld in artikel 2 sub b, met dien verstande dat ook hiervoor een goedkeuringstermijn van 14 dagen zal gelden.
 
b. de producent, indien wijzigingen in de gereed gekomen productie worden verlangd op grond van het feit dat de producent op wezenlijke punten is afgeweken van de goedgekeurde werkkopie of indien er sprake zou zijn van technische gebreken.
 
Na uitvoering van wijzigingen in de aanvankelijk opgeleverde vertoninggerede productie zal een tweede oplevering plaatsvinden, waarvoor het bovenstaande, voor zover van toepassing, eveneens geldt.
 
Art. 6 BASISMATERIAAL
 
Het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal (basismateriaal), dat al dan niet in het eindproduct is verwerkt, blijft eigendom en onder berusting van de producent, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De producent zal desgewenst aan de opdrachtgever melden waar het basismateriaal wordt bewaard.
 
Art. 7 RECHTEN
 
De producent verbindt zich bij de aflevering van het vertoninggerede product aan de opdrachtgever bij akte - volgens het aan het contract gehechte model - over te dragen, gelijk deze daarbij van de producent aanneemt, het recht om met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9 en 10 de productie, met uitsluiting van ieder ander, te vertonen of te doen vertonen.
 
Alle overige auteursrechten op de productie en op het voor de productie vervaardigde beeld- en geluidsmateriaal, zullen bij de producent blijven berusten. De producent zal steeds gerechtigd zijn de productie voor eigen gebruik te bezigen zolang dit niet in strijd is met de belangen van de opdrachtgever. Ten aanzien van dit laatste zal in geval van twijfel overleg tussen partijen plaatsvinden. Deze overdracht van rechten zal eveneens van toepassing zijn op de vertoning van eventuele vreemdtalige versies, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De verschuldigde reproductierechten voor de vastlegging van beschermde muziek of teksten in de productie, voor het overeengekomen verspreidingsgebied, zullen door de producent, in overleg met en ten behoeve van de opdrachtgever, worden verzorgd en bij de productiesom zijn inbegrepen, met dien verstande dat hij bij vertoning van de productie binnen of buiten Nederland betaling van eventueel verschuldigde muziekauteursrechten (opvoeringrechten) door de opdrachtgever dient te geschieden.
 
Art. 8 KOPIEËN
 
De opdrachtgever zal geen opdracht verstrekken voor het vervaardigen van kopieën van de afgeleverde productie dan door de tussenkomst van de producent. Ook zal de opdrachtgever geen kopieën op magneetband (reel of cassette) laten overspelen, noch kopieën laten overspelen op beeldplaat of welk ander (digitaal) medium dan ook, dan door tussenkomst van de producent, respectievelijk met diens toestemming. De producent zal voor prompte levering van de kopieën zorg dragen en de gangbare prijzen aanhouden, verhoogd met een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden.
 
Art. 9 VERSIES
 
De opdrachtgever zal geen opdracht verstrekken voor het vervaardigen van anderstalige versies van de afgeleverde productie of andere beelddragende media dan door tussenkomst van de producent, respectievelijk met diens toestemming. De producent is gehouden zijn medewerking aan, respectievelijk zijn toestemming tot het vervaardigen van versies te verlenen, tenzij, indien het werk door derden zal worden uitgevoerd, het gevaar bestaat dat door de wijze waarop en door wie de opdrachtgever deze versies wil laten vervaardigen, afbreuk wordt gedaan aan de technische en/of artistieke kwaliteiten van de productie. De producent zal voor prompte levering van de versies zorg dragen en de gangbare prijzen handhaven, verhoogd met een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Art. 10 GEWIJZIGDE SAMENSTELLING 

 

De producent is gehouden aan een redelijk verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de samenstelling van de reeds afgeleverde productie te voldoen, voor zover de verlangde wijzigingen niet in strijd kunnen worden gebracht met zijn goede naam en reputatie als producent. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Art. 11 WIJZIGINGEN NA OVERDRACHT
 
Na overdracht van de boven omschreven rechten en met inachtneming van het gestelde in artikel 25 van de Auteurswet van 1912, mogen door derden geen enkele wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van de productie, noch de productie of gedeelten daarvan verwerken of doen verwerken in andere producties zonder schriftelijke toestemming van de producent. Dit geldt eveneens voor gedeeltelijk gebruik van de productie in televisieprogramma’s of voor verwerking op andere beeld- en geluiddragende media. Deze toestemming zal ook na overdracht van de vertoningrechten door de opdrachtgever aan derden, vereist zijn. Tot de productie worden ten deze geacht te behoren de aankondiging van de producent en medewerkers, de z.g. "credits".
 
Art. 12 VERZEKERINGEN
 
De producent verbindt zich voor zijn rekening het materiaal en de vervaardigingkosten van de productie te verzekeren op de in het productiebedrijf usantiële voorwaarden en tegen de gebruikelijke risico’s, alsook zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, en wel voor een termijn, lopende van ondertekening dezer overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. De producent verbindt zich voorts de bewaring van het basismateriaal na de opleveringsdatum voor rekening van de opdrachtgever tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren tot aan een nader schriftelijk overeengekomen tijdstip.
 
Art. 13 VRIJWARING
 
De producent vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van dramatisch, literair of muzikaal werk bij de vervaardiging en vertoning van de productie in Nederland.
 
De opdrachtgever vrijwaart de producent van alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van de productie door hem of zijn rechtverkrijgenden. Hij vrijwaart de producent voorts tegen aanspraken van derden in gevallen, dat hij zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten of andere zaken, waarvan de producent het eventueel wederrechtelijk gebruik niet kan beoordelen.
 
Art. 14 KOSTENSTIJGING
 
Het productiebedrag als genoemd in artikel 6 van het contract zal worden verhoogd met extra kosten welke de producent moet maken als gevolg van:
 
a. onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven maatregelen inzake lonen, belastingen, e.d.;
 
b. onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van het productiemateriaal, huren, e.d.;
 
c. vertragingen, ontstaan door in gebreke blijven van de opdrachtgever onder andere inzake de faciliteiten in artikel 5 van het contract;
 
d. consequenties van het bepaalde in artikel 5 sub a van deze Algemene Voorwaarden.
 
De producent is gehouden om, zodra hij voorziet dat hij een beroep zal moeten doen op hetgeen in dit artikel is bepaald, de opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Onvoorziene kostenstijgingen als bedoeld onder a en/of b kunnen ten deze slechts betrekking hebben op verhogingen die bij de calculatie van de productieprijs niet waren te voorzien.
 
Art. 15 OVERMACHT
 
Niet of tijdig presteren bij de producent als gevolg van niet door verzekering gedekte gebeurtenissen buiten de macht van de producent, zoals oorlogstoestand, staking, uitsluiting, bedrijfsacties, brand, storm, of soortgelijke zaken, zal tot geen enkele aanspraak jegens de producent leiden. In geval van onredelijke vertraging als gevolg van bovenbedoelde zaken zal de opdrachtgever het recht hebben deze overeenkomst op te zeggen, waarna het bepaalde onder artikel 16 zal gelden. Wanneer door overmacht aan de kant van de producent van levering van de productie moet worden afgezien, dan zal tussen partijen nader worden overeengekomen hoe de afwikkeling van zaken zal worden geregeld.
 
Art. 16 OPZEGGING
 
Indien de opdrachtgever van de voltooiing van de in bewerking genomen productie wenst af te zien, kan hij door schriftelijke opzegging en onder opgave van redenen aan de producent, dit contract beëindigen, waarna:
 
a. de producent onmiddellijk stappen zal ondernemen om alle uitgaven en aangegane verplichtingen met betrekking tot de productie te beëindigen;
 
b. de producent zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave zal doen van alle tot en met het moment van opzegging gedane uitgaven en aangegane verplichtingen ter zake van de productie met inbegrip van de overheadkosten;
 
c. de opdrachtgever aan de producent het volledige bedrag van de onder b genoemde kosten zal voldoen, alsmede de in de productiesom begrepen winst. Indien het bedrag dat de producent op het moment van opzegging alreeds ontvangen heeft, hoger mocht zijn dan het vorenbedoelde, zal het verschil door de producent aan de opdrachtgever worden gerestitueerd;
 
d. na afrekening als bedoeld onder b en c zal tussen de partijen schriftelijk worden overeengekomen wat er met de reeds beschikbare documenten en basismaterialen moet gebeuren; in ieder geval zal verder en/of toekomstig gebruik van een en ander steeds onderwerp uitmaken van een nadere overeenkomst tussen partijen.
 
Art. 17 FAILLISSEMENT EN OPHEFFING
 
Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst terstond op te zeggen per aangetekend schrijven aan de wederpartij, indien die andere partij in staat van faillissement geraakt of in geval van surséance van betaling of in geval van opheffing van een vennootschap (anders dan binnen een herstructurering of fusie). De over en weer bestaande vorderingen zullen dan zoveel mogelijk op basis van deze overeenkomst worden geregeld.
 
Art. 18 GESCHILLEN
 
Alle uit of naar aanleiding van de overeenkomst tussen beide partijen geschillen, daaronder begrepen die, welke door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden berecht volgens de bepalingen van het Arbitrage-Bondsreglement van de Nederlandse Bond van Bioscoop- en Filmondernemingen te Amsterdam. Indien de bij genoemd Bondsreglement ter beslechting van geschillen aangewezen Colleges zich niet bevoegd achten een naar aanleiding van de overeenkomst geschil te beslechten, gelden de gewone rechtsregels.

bottom of page